Anvendelse

• Vores slags- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg af ethvert produkt og enhver ydelse fra Thorson ApS. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordreaccept eller udbudsmateriale anses ikke for fravigelse af vores vilkår, med mindre det skriftligt er accepteret af Thorson ApS på kundens faktura.

Tilbud

• Tilbud bortfalder efter 60 dage – med forbehold for mellem salg.
• Vi tager forbehold for tryk- og tastefejl samt udgåede varer.
• Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne. Dette gælder enhver form for tegninger, salgsmateriale og brugervejledninger.
• Produktinformationer, illustrationer, tekniske data mv. skal kun anses om vejledende.
• Brugervejledningerne, manualer mv. til produkterne er ikke nødvendigvis på dansk.
• Det kan være vanskeligt at gengive farver og stand på produkterne. Produktbillederne er vejledende og vi kan ikke stilles til ansvar for disse.
• Brugte varer og demomodeller/udstillingsmodeller, som er påført tilbud eller faktura, sælges efter først-til-mølle princippet og reserveres derfor ikke. Varen bliver først købers i det øjeblik vi har modtaget en aftalt indbetaling.
• Vi kan ikke stilles til ansvar for forsinkelser hos vores speditør, producenter eller leverandører.
• Kunden har det fulde ansvar for at udvælge udstyret til den ydelse, som ønskes påtænkt. Det er kundens ansvar at de kan opnå de forventede resultater og funktionalitet med udstyret samt at denne kan fungerer i det miljø hvor udstyret er tiltænkt at skulle benyttes.
• Thorson tager ikke ansvar for udstyr som er ukorrekt monteret og eventuelle farer der opstår i denne forbindelse. Desuden er det altid købers forpligtelse at dobbelttjekke at udstyret køb hos Thorson lever op til gældende lovgivning og restriktioner som er til stede på varens endelige destination. Samt at udstyret er godkendt til det specifikke formål kunden ønsker at benytte dette til. Dette gælder ligeledes at udstyret er monteret, installeret og benyttes efter gældende lovgivning.

Priser

• Alle priser er anført i DKK og er eksl. moms, hvor intet andet er anført.
• Tilbud og prisoverslag er eksl. leveringsomkostninger, medmindre andet står påført i tilbuddet eller prisoverslaget.
• Priserne på hjemmesiden og i tilbud/prisoverslag er vejledende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Betaling

• Når en faktura eller et depositum er betalt, anses vores salgs- og leveringsbetingelser som værende accepteret af kunden.
• Ved ordre under eller på 50.000,- eksl. moms fordres forudbetaling.
• Ved ordre over kr. 50.000,- eksl. moms erlægges ved ordreafgivelse et depositum på 30 % og en uge før levering 70 %. Depositum refunderes ikke ved annullering af ordre.
• Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.
• Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag beregnes rente med 1,5 % pr. måned, dog minimum kr. 100,- eksl. moms pr. betalingspåmindelse.
• Vi forbeholder os ejendomsretten på de købte varer indtil det fulde fakturabeløb er betalt.
• Kunden kan ikke foretage modregning i beløbet. Ej heller kan kunden tilbageholde eller nægte betaling grundet forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller produktleverance.

Levering

• Leveringstiden opgives efter bedste skøn.
• Vi kan ikke stilles til ansvar for forsinkelser hos vores speditør, producenter eller leverandører i forbindelse med levering. Ej heller såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller andre eksterne parter. Alle forhold udenfor sælgers kontrol, herunder også importforbud, arbejdskonflikter mv., er ikke Thorsons ansvar og vi kan derfor ikke stilles til ansvar for disse forsinkelser.
• Leveringstidspunkt udskydes med det antal dage, som Thorson afventer information, depositum eller på anden måde mangler at opfylde evt. formaliteter eller aftalte vilkår.
• I tilfælde af forsinkelse vil rettidig leveringstid således blive udskudt med et tidsrum svarende til hindringens varighed.
• Ved øvrig forsinkelse kan køber hæve aftalen, såfremt Thorson ikke har leveret senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt krav om levering fra køber.
• Pakker sendes med GLS og leveres efter deres gældende regler.
• Skal varerne leveres på paller, sker det hovedsageligt i samarbejde med vores speditør, medmindre andet aftales.
• Al forsendelse sker for købers risiko.
• Levering er til kantstenen og er eksl. indbringelse.
• Køber forpligtiger sig til at kontrollere varen ved modtagelsen, og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
• Transportskader skal straks anmeldes til vognmanden. Husk altid at tjekke varen for eventuelle fragtskader INDEN der kvitteres for modtagelsen. Er der fejl eller mangler bemærkes dette på selve fragtbrevet, det samme gælder såfremt leverancen har været udsat for tyveri.
• Ved skjulte skader skal der ligeledes reklameres straks efter modtagelse og fejlen er konstateret. Tag gerne billeder af udstyret inden dette flyttes fra pallen.
• Ifølge dansk CMR-lovgivning er det altid modtageren, som har ansvaret ved modtagelsen af godset. Reklameres der ikke rettidigt (f.eks. manglende levering af et produkt), er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
• Det er købers ansvar at oplyse Thorson om den korrekte leveringsadresse. Leveringsadressen skal være noteret på fakturaen min. 2 dage inden leveringen.
• Skal fragtmanden eller postbuddet genlevere varerne, f.eks. pga. en afvisning af fragtmanden/postbuddet eller fordi fragtmanden/postbuddet har kørt forgæves til en adresse, vil køber blive faktureret de fulde omkostninger forbundet med en genlevering.
• Nægtes modtagelse af en vare, henviser vi til afsnittet ”returvarer” i vores salgs- og leveringsbetingelser.
• Fragtmanden leverer mellem kl. 07.00 og kl. 17.00 i hverdage. Vi kan ikke garantere, at et eventuelt ønske om levering i et bestemt tidsinterval kan imødekommes. Mod merpris kan speditionsfirmaet dog levere i et ønsket tidsinterval. Ved begge scenarier skal køber gøre opmærksom på det ønskede tidsinterval via mail til os inden ordreafgivelse. Thorson kan ikke stå til ansvar for om speditionsfirmaet overholder deres aftale.

Montering (Kan tilkøbes)

• Montering omfatter varer leveret af Thorson.
• Montering omfatter indbringelse, udpakning (eksl. filmaftagning) samt korrekt placering af storkøkkeninventar, medmindre andet fremgår af tilbud eller faktura.
• Montering omfatter ikke VVS, installation af gas, kølearbejde, el-arbejde eller andet arbejde som kræver autoriserede fagfolk.
• Emfang hænges op efter aftale, men installation, udskæring af hul samt tilpasning af eksisterende rør omfatter ikke Thorson entreprisen.
• Skal den aftalte monteringsdag ændres, skal dettes varsles senest 3 hverdage inden den aftalte monteringsdag. Varsles det for sent, forbeholder vi os retten til at fakturere et gebyr på 2.000 kr. eksl. moms.
• Ved forgæves kørsel på en aftalt monteringsdag, faktureres omkostningerne forbundet hermed. Omkostningerne svarer til kørsel og timeløn til de involverede personer.
• Ekstra arbejde udover det aftalte vil blive faktureret med kørsel samt timeløn (500 kr. eksl. moms pr. time pr. person).
• Al montering skal foretages af autoriserede fagfolk, dvs. VVS, el, gas, køl mv.

Returvarer

• Varer modtages kun retur efter forudgående aftale.
• Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 10 % af salgsprisen eksl. moms. Leveringsomkostningen til vores lager eller til et andet, af os anvist sted, sker for købers regning. Faktura (kopi) skal vedlægges.
• Godkendte returvarer krediteres med fradrag af 10 % af salgsprisen eksl. moms, dog min. 500,- eksl. moms/pr. vare. Leveringsomkostningen til vores lager eller til et andet, af os anvist sted, sker for købers regning. Faktura (kopi) skal vedlægges.
• Leveringsomkostninger tur og retur refunderes ikke.
• Ind- og udbæring samt op- og nedbæring er købers eget ansvar, da Thorson udelukkende forpligter vores leverancer til kantstenslevering.
• Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original emballage. Er varerne ikke det, modregnes værdiforringelsen i vores tilbagebetaling.
• Varer der er specielt produceret og/eller hjemtaget tages ikke retur.
• Reservedele tages ikke retur.
• Vi tilbagebetaler det af Thorson bestemte tilbagebetalingsbeløb indenfor 10 hverdage.

Reklamation

• Betingelserne for køb ved Thorson afviger fra købelovens bestemmelser. Thorson benytter sig af købelovens bestemmelse om aftalefrihed mellem professionelle ved alle B2B-køb.
• Der ydes ingen garanti på brugte varer, medmindre andet er påført faktura.
• På demomodeller/udstillingsmodeller ydes der 6 måneders garanti på dele (komponentgaranti).
• På nye varer ydes der 1 års garanti på dele (komponentgaranti), dvs. timeløn og kørsel til fejlfinding og udbedring dækkes ikke. Ønskes timelønnen og kørslen dækket, kan dette tilkøbes som udvidet garanti – ring på tlf. 30485031 for yderligere information om udvidet garanti.
• I garantiperioden ombytter vi dele, der som følge af fabrikations- eller materialefejl er defekte.
• Sliddele såsom pærer, pakninger, filtre, tætningslister, glas og justeringer er ikke omfattet af komponentgarantien.
• Reservedele leveres hurtigst muligt og er som regel på lager, men der kan dog forekomme leveringstid på enkelte komponenter. Vi kan ikke stilles til ansvar for driftstab, erstatning vedr. midlertidige løsninger eller lign.
• Komponentgarantien er betinget af tilslutning af autoriseret installatør, korrekt betjening samt vedligeholdelse i garantiperioden.
• Garantien dækker ikke rengøring af maskiner.
• Ved reparation skal varen fremsendes til os, eller af os anvist adresse, for købers regning.
• I ingen tilfælde dækkes arbejdsløn og kørsel, eller omkostninger til konstatering af fejl samt udbedring.
• Der stilles ikke en anden maskine til rådighed ved reparation og ej heller såfremt der er leveringstid på en reservedel.
• Ved misligholdelse af produkter bortfalder enhver form for garanti.
• Hvis køber har en forfalden saldo bortfalder garantiforpligtelsen indtil det fulde udestående er betalt.

Mangler og produktansvar

• Thorson’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage omlevering, afhjælpning af manglen eller at tilbyde kunden et af Thorson fastsat afslag i købesummen.
• For produktansvar er vi ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Vi fraskriver os ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan ikke beløbsmæssigt overstige dækningen på vores produktansvarsforsikring.
• Vi kan i garantisager (se særskilt afsnit omkring garanti) kræve at foretage udbedring, omlevering eller efterlevering, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Ombytning og deraf følgende ind- og udbæring, op- og nedbæring vurderes ikke at være en væsentlig ulempe for køber idet sælger udelukkende forpligter sine leverancer til kantstenslevering, hvorfor returvarer er efter samme regelsæt. Køber kan ikke hæve handlen helt eller delvist eller på anden måde kræve afslag eller erstatning, medmindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt. Det kan ikke anses for at være en mangel, såfremt der ikke forefindes dansk manual.
• Kunden forpligter sig til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af ydelsen/leverancen. Ved denne kontrol skal der kontrolleres for eventuelle mangler, og hvis der konstateres nogle, skal disse omgående reklameres skriftligt til Thorson.
• Vi er kun ansvarlig for produktskader i forhold til køber, såfremt det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af os. Med mindre der godtgøres at Thorson har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, er vi ikke produktansvarlige for følgende:
* skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens det leverede er i købers besiddelse.
* skader på produkter, der er fremstillet af køber.
* skader på produkter, hvori de af køber eller tredjemand fremstillede produkter indgår.
• Såfremt Thorson måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Thorson skadesløs i samme omfang som Thorsons ansvar ved ovennævnte bestemmelser er begrænset i forhold til køber.

Ansvarsbegrænsning

• Køber kan ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab, således kan Thorsons ansvar begrænses til udelukkende at kunne henføres til det leverede udstyr.
• Thorson tager ikke ansvar for udstyr, som er ukorrekt monteret og eventuelle farer der opstår i denne forbindelse. Desuden er det altid købers forpligtelse at dobbelttjekke at udstyr købt hos Thorson lever op til gældende lovgivning og restriktioner som er til stede på varens endelige destination set i forhold til det brug, som brugeren af udstyret har tænkt sig.

Værneting

• Enhver tvist mellem Thorson og køber afgøres ved retten i Viborg med sædvanlig appeladgang.

Fravigelse fra købeloven

• Betingelserne for køb ved Thorson afviger fra købelovens bestemmelser. Thorson benytter sig af købelovens bestemmelse om aftalefrihed mellem professionelle ved alle B2B-køb.

Alle priser ex. moms
Cookie- og privatlivspolitik